Algemene voorwaarden bij bemiddeling

Evenementenbureau 24-7 Events werkt  financieel transparant.  Wij zijn 100% onafhankelijk en bieden onze clienten financiele meerwaarde. Evenementenbureau 24-7 Events werkt heel graag samen met aanbieders en leveranciers van diensten, locaties of producten.

Onze onafhankelijkheid komt naar voren in het feit dat wij op geen enkele manier meewerken aan: Tariefopslagen, provisiebetalingen achteraf, commissie structuren en/of kickback fees met aanbieders van diensten en/of producten.

Evenementenbureau 24-7 Events werkt graag met u als aanbieder van een dienst, product of locatie samen. Wij geloven sterk in een transparante dienstverlening naar onze opdrachtgevers. Zo komen wij samen tot geweldige evenementen voor onze opdrachtgevers. Daarvoor vragen wij wel van u om onderstaande Algemene Voorwaarden te accepteren. Zonder uw goedkeuring hierop kunnen wij helaas geen zakelijke relatie aangaan.

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden bij bemiddeling zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop Evenementenbureau 24-7 Events deze Algemene Voorwaarden bij bemiddeling van toepassing heeft verklaard. Deze Algemene Voorwaarden bij bemiddeling maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Evenementenbureau 24-7 Events. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden bij bemiddeling zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Evenementenbureau 24-7 Events en de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 1
Onder opdrachtgever en opdrachtnemer worden verstaan de natuurlijke persoon of diens gevolmachtigde zoals vermeld op de offerte van Evenementenbureau 24-7 Events.

Artikel 1.1
Onder bemiddelaar wordt verstaan; Evenementenbureau 24-7 Events, hierna verder te noemen bemiddelaar, wie bemiddeld in de totstandkoming van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers zoals vermeld in de offerte van bemiddelaar.

Artikel 1.2
Onder bemiddeling wordt verstaan ieder op zichzelf staand aanbod van opdrachtnemers zijn/haar dienst/product.

Artikel 2
Bemiddelaar bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdrachten/diensten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bemiddelaar.

Artikel 2.1
Bemiddelaar ontvangt hiervoor een vergoeding van opdrachtgever, zoals omschreven in de offerte van bemiddelaar.

Artikel 2.2
Bemiddelaar ontvangt van opdrachtnemers geen vergoeding voor bemiddeling, behoudens de bepaling zoals omschreven in artikel 4.7

Artikel 2.3
Bemiddelaar ontvangt van opdrachtnemers geen provisie of commissie (in welke vorm dan ook).

Artikel 3
Een opdrachtnemer (aanbieder van diensten/producten) doet zaken met bemiddelaar:
– op basis van vertrouwen, openheid en financiële transparantie;
– om zijn/haar mogelijkheden als aanbieder van bepaalde diensten en/of producten te vergroten.

Artikel 3.1
Een opdrachtnemer (aanbieder van diensten/producten) die zaken doet met bemiddelaar stelt zijn/haar (persoons)gegevens beschikbaar met het doel van de opdracht waartoe de opdrachtnemer is gevraagd.

Artikel 3.2
Opdrachtnemer sluit voor eigen rekening en risico een overeenkomst met opdrachtgever om zijn/haar dienst/product te verlenen voor het evenement, zoals omschreven in de offerte van bemiddelaar.

Artikel 3.3
De opdrachtnemer dient aan de volgende minimumeisen te voldoen:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder een actief registratienummer
  • beschikt over een geldig BTW-nummer

 

Artikel 3.4
Aangezien bemiddelaar zonder provisie, commissie of kick-back fee werkt, verwacht zij van opdrachtnemer dat hij/zij haar kosten zonder opslagen inzichtelijk maakt en offreert ten behoeve van het kostenoverzicht in haar offerte naar opdrachtgevers van bemiddelaar. Deze aanbieding aan opdrachtgever kan ook worden gezien als een zgn. “netto kosten aanbod”.

Artikel 3.5
Opdrachtgever ontvangt via bemiddelaar de offerte van opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt de door haar geaccepteerde offerte retour aan bemiddelaar waarop bemiddelaar deze offerte doorstuurt aan opdrachtnemer.

Artikel 3.6
Bemiddelaar is geen contractuele partij namens opdrachtnemer richting opdrachtgever en vice versa.

Artikel 3.7
Mocht opdrachtgever gebruikmaken van de dienst/product van opdrachtnemer zonder dat bemiddelaar een door opdrachtgever ondertekende offerte van opdrachtgever heeft ontvangen, dan wordt er geacht totstandkoming van een opdracht te zijn gerealiseerd.

Artikel 3.8
In alle gevallen wanneer opdrachtgever gebruik maakt van de dienst/product van opdrachtnemer(s) nadat bemiddelaar haar offerte voor deze dienst/product ter goedkeuring heeft aangeboden aan opdrachtgever is vergoeding voor bemiddeling door opdrachtgever verschuldigd aan bemiddelaar.

Artikel 4
Bemiddelaar accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade aan personen en/of roerende zaken tijdens het evenement van opdrachtgever zoals omschreven in de offerte, direct of indirect, die voortvloeit uit de dienst(verlening) van de opdrachtnemer of derden.

Artikel 4.1
Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij/zij zelf dient te onderzoeken of zij een aanvullende evenementenverzekering dient af te meten sluiten in geval van schade of ander letsel.

Artikel 4.2
Bemiddelaar brengt uitsluitend en rechtstreeks aan opdrachtgever de kosten in rekening (fixed fee of op uur- of projectbasis) voor haar bemiddeling. Opdrachtgever betaalt deze kosten rechtstreeks aan bemiddelaar.

Artikel 4.3
De opdrachtnemer brengt opdrachtgever eveneens rechtstreeks zijn/haar eigen kosten voor dienst(en) in rekening.

Artikel 4.4
Facturatie van de vergoeding voor opdrachtnemer(-s) alsmede transportkosten en/of reiskosten van opdrachtnemer geschiedt door opdrachtnemer. Op de factuur van opdrachtnemer zijn de algemene voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing.

Artikel 4.5
Bemiddelaar rekent per bemiddeling een vaste vergoeding. Indien er bemiddeling plaatsvindt van meerdere diensten/producten of personen berekend bemiddelaar per bemiddeling een vaste vergoeding. Deze vergoeding voor bemiddeling zal als 1 cumulatieve vergoeding voor bemiddeling worden geoffreerd door bemiddelaar aan opdrachtgever.

Artikel 4.6
Indien opdrachtgever de dienst/product van opdrachtnemer weigert voor haar evenement, zoals omschreven in de offerte is opdrachtgever aan 24-7 Events geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 4.7
Indien opdrachtgever, na weigering van de aangeboden dienst/product van opdrachtnemer door bemiddelaar, alsnog en buiten bemiddelaar om, via welke weg dan ook gebruikmaakt van de dienst/product zoals omschreven in de offerte van bemiddelaar, is opdrachtgever alsnog de vergoeding verschuldigd aan bemiddelaar vermeerderd met 50% van de geoffreerde vergoeding voor bemiddeling exclusief btw wegens derving van inkomsten.

Artikel 4.8
Indien opdrachtnemer, na weigering door opdrachtgever van de aangeboden dienst/product van opdrachtnemer, alsnog en buiten bemiddelaar om, via welke weg dan ook zijn/haar dienst/product voor opdrachtgever en het evenement zoals omschreven in de offerte van bemiddelaar aanbiedt, is opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd aan bemiddelaar zijnde € 300,00 exclusief btw wegens derving van inkomsten.

Artikel 4.9
Eventuele vervolgopdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van bemiddelaar en de hierbij behorende vergoedingen niet voorafgaand aan bemiddeling dan wel offrering door bemiddelaar zijn niet onderhevig aan vergoeding voor bemiddelaar.

Artikel 5
Bemiddelaar behandelt en beveiligt persoonsgegevens zorgvuldig en conform de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan worden gesteld. Alleen de persoonsgegevens welke nodig zijn voor het goed uitvoeren van de kernactiviteit (het bemiddelen van opdrachtnemers) en het voeren van een goede bedrijfsvoering worden in systeem van bemiddelaar bewaard.

Artikel 5.1
Bemiddelaar verstrekt geen informatie van aanbieders aan anderen of gebruikt deze niet voor andere doeleinden zonder dat de aanbieder daar nadrukkelijk toestemming voor verleend.

Artikel 5.2
Bemiddelaar bewaart gegevens van aanbieders in haar bestanden totdat een opdrachtnemer te kennen geeft uit de bestanden van bemiddelaar verwijderd te willen worden. De bewaartermijn hiervoor is 1 jaar.

Artikel 5.3
Bemiddelaar sluit elke aansprakelijkheid uit die op welke manier dan ook, direct of indirect, die een relatie of oorzaak vindt in het registreren, beoordelen, presenteren en anderszins gebruiken van de gegevens van de aanbieders waarvoor de aanbieder middels samenwerking in de database van bemiddelaar toestemming heeft verleend.

Voor akkoord gelezen en akkoord verklaard

Ondergetekende heeft bovenstaande Algemene voorwaarden bij bemiddeling gelezen, begrepen en gaat hiermee ondubbelzinnig akkoord.

Acceptatieverklaring opdrachtnemers

Evenementenbureau 24-7 Events
5.0
Gebaseerd op 7 recensies
powered by Google
inge a.h. kruiver-severijnen
inge a.h. kruiver-severijnen
10:24 04 Jun 20
Niet alleen events bij 24/7 Events. Ik kwam erachter dat 24/7 Events je ook heel goed kan helpen met het maken van een... nieuwe website voor je bedrijf, consultancy, etc. Want wat doe je als ondernemer tijdens de crisis? In ieder geval niet stilzitten. Met uitgebreide begeleiding en hulp van 24/7 Events, is mijn gloednieuwe website de afgelopen dagen opgebouwd, SEO geoptimaliseerd en mobiel vriendelijk gemaakt. Top service en engelengeduld.lees meer
Michiel Zeeuw
Michiel Zeeuw
14:58 14 Nov 19
Topservice!We hebben Evenementenbureau 24-7 Events ingeschakeld om voor onze nieuwjaarsbijeenkomst een geschikte... evenementenlocatie te vinden. We waren op zoek naar een locatie voor onze bijeenkomst in de regio Utrecht. We hadden als non-profit organisatie een beperkt budget hiervoor uitgetrokken en wisten dat het moeilijk zou zijn om een geschikte evenementenlocatie te zoeken. Binnen no-time hadden ze een locatie voor ons gevonden en....precies binnen het budget! Wat een geweldige service. We kunnen Evenementenbureau 24-7 Events dan ook iedereen van harte aanbevelen.lees meer
Joyce Achterberg
Joyce Achterberg
09:28 14 Oct 19
Evenementenbureau 24-7 Events is bij ons op school langs geweest. Zij hebben de 3e jaars leerlingen van onze school... meer verteld over het organiseren van evenementen. Ze hebben verteld wat er komt kijken bij het organiseren van een congres of bedrijfsfeest. Daarna hebben de leerlingen een pitch mogen maken als huiswerk, waarna ze hun pitch voor de groep hebben mogen presenteren. We hebben het ontzettend leuk gevonden en hopen nog vaker van de diensten van Evenementenbureau 24-7 Events gebruik te mogen makenlees meer
Brainycloud Marketing
Brainycloud Marketing
08:44 21 Aug 19
Fijne samenwerking. Duidelijke communicatie en alles goed geregeld.
Steve Entwistle
Steve Entwistle
11:17 18 Aug 19
Het is steeds fantastisch om met jullie te mogen samenwerken , jullie zijn goed georganiseerd en duidelijke afspraken... zijn hier troef !!We kijken er al vast naar uit naar onze volgende samenwerking ." See you in the future "!!Steve Delorean Time Machine Belgiumlees meer
Steven van Maris
Steven van Maris
09:56 07 Mar 18
Event Samen (voormalig Mijn Organisator) heeft fantastisch werk verricht met het organiseren van ons bedrijfsfeest.... Werkend bij een grote multinationale organisatie, heeft Mijn Organisator voor +/- 700 personen een ontzettend gaaf feest er van gemaakt. Duidelijke communicatie, budgetplanning en op een goede manier keuzevrijheid (zonder door de bomen het bos niet meer te zien ) heeft er voor gezorgd dat wij een prachtige avond hebben gehad.lees meer
Volgende beoordelingen

Evenementenbureau 24-7 Events
5.0
Gebaseerd op 7 recensies
powered by Google
inge a.h. kruiver-severijnen
inge a.h. kruiver-severijnen
10:24 04 Jun 20
Niet alleen events bij 24/7 Events. Ik kwam erachter dat 24/7 Events je ook heel goed kan helpen met het maken van een... nieuwe website voor je bedrijf, consultancy, etc. Want wat doe je als ondernemer tijdens de crisis? In ieder geval niet stilzitten. Met uitgebreide begeleiding en hulp van 24/7 Events, is mijn gloednieuwe website de afgelopen dagen opgebouwd, SEO geoptimaliseerd en mobiel vriendelijk gemaakt. Top service en engelengeduld.lees meer
Michiel Zeeuw
Michiel Zeeuw
14:58 14 Nov 19
Topservice!We hebben Evenementenbureau 24-7 Events ingeschakeld om voor onze nieuwjaarsbijeenkomst een geschikte... evenementenlocatie te vinden. We waren op zoek naar een locatie voor onze bijeenkomst in de regio Utrecht. We hadden als non-profit organisatie een beperkt budget hiervoor uitgetrokken en wisten dat het moeilijk zou zijn om een geschikte evenementenlocatie te zoeken. Binnen no-time hadden ze een locatie voor ons gevonden en....precies binnen het budget! Wat een geweldige service. We kunnen Evenementenbureau 24-7 Events dan ook iedereen van harte aanbevelen.lees meer
Joyce Achterberg
Joyce Achterberg
09:28 14 Oct 19
Evenementenbureau 24-7 Events is bij ons op school langs geweest. Zij hebben de 3e jaars leerlingen van onze school... meer verteld over het organiseren van evenementen. Ze hebben verteld wat er komt kijken bij het organiseren van een congres of bedrijfsfeest. Daarna hebben de leerlingen een pitch mogen maken als huiswerk, waarna ze hun pitch voor de groep hebben mogen presenteren. We hebben het ontzettend leuk gevonden en hopen nog vaker van de diensten van Evenementenbureau 24-7 Events gebruik te mogen makenlees meer
Brainycloud Marketing
Brainycloud Marketing
08:44 21 Aug 19
Fijne samenwerking. Duidelijke communicatie en alles goed geregeld.
Steve Entwistle
Steve Entwistle
11:17 18 Aug 19
Het is steeds fantastisch om met jullie te mogen samenwerken , jullie zijn goed georganiseerd en duidelijke afspraken... zijn hier troef !!We kijken er al vast naar uit naar onze volgende samenwerking ." See you in the future "!!Steve Delorean Time Machine Belgiumlees meer
Steven van Maris
Steven van Maris
09:56 07 Mar 18
Event Samen (voormalig Mijn Organisator) heeft fantastisch werk verricht met het organiseren van ons bedrijfsfeest.... Werkend bij een grote multinationale organisatie, heeft Mijn Organisator voor +/- 700 personen een ontzettend gaaf feest er van gemaakt. Duidelijke communicatie, budgetplanning en op een goede manier keuzevrijheid (zonder door de bomen het bos niet meer te zien ) heeft er voor gezorgd dat wij een prachtige avond hebben gehad.lees meer
Volgende beoordelingen

Evenementenbureau 24-7 Events

Openingstijden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
09:00-21:00
09:00-21:00
09:00-21:00
09:00-21:00
09:00-21:00
09:00-21:00
Gesloten
Scroll Up
error: Copy beveiliging * De inhoud van deze website is beveiligd | Copy Security * Content is protected !!
Chat openen
1
Neem gerust contact op
Hi👋
Kunnen we je helpen?