Algemene voorwaarden bij bemiddeling

Evenementenbureau 24-7 Events werkt  financieel transparant.  Wij zijn 100% onafhankelijk en bieden onze clienten financiele meerwaarde. Evenementenbureau 24-7 Events werkt heel graag samen met aanbieders en leveranciers van diensten, locaties of producten.

Onze onafhankelijkheid komt naar voren in het feit dat wij op geen enkele manier meewerken aan: Tariefopslagen, provisiebetalingen achteraf, commissie structuren en/of kickback fees met aanbieders van diensten en/of producten.

Evenementenbureau 24-7 Events werkt graag met u als aanbieder van een dienst, product of locatie samen. Wij geloven sterk in een transparante dienstverlening naar onze opdrachtgevers. Zo komen wij samen tot geweldige evenementen voor onze opdrachtgevers. Daarvoor vragen wij wel van u om onderstaande Algemene Voorwaarden te accepteren. Zonder uw goedkeuring hierop kunnen wij helaas geen zakelijke relatie aangaan.

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden bij bemiddeling zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop Evenementenbureau 24-7 Events deze Algemene Voorwaarden bij bemiddeling van toepassing heeft verklaard. Deze Algemene Voorwaarden bij bemiddeling maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Evenementenbureau 24-7 Events. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden bij bemiddeling zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Evenementenbureau 24-7 Events en de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 1
Onder opdrachtgever en opdrachtnemer worden verstaan de natuurlijke persoon of diens gevolmachtigde zoals vermeld op de offerte van Evenementenbureau 24-7 Events.

Artikel 1.1
Onder bemiddelaar wordt verstaan; Evenementenbureau 24-7 Events, hierna verder te noemen bemiddelaar, wie bemiddeld in de totstandkoming van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers zoals vermeld in de offerte van bemiddelaar.

Artikel 1.2
Onder bemiddeling wordt verstaan ieder op zichzelf staand aanbod van opdrachtnemers zijn/haar dienst/product.

Artikel 2
Bemiddelaar bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdrachten/diensten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bemiddelaar.

Artikel 2.1
Bemiddelaar ontvangt hiervoor een vergoeding van opdrachtgever, zoals omschreven in de offerte van bemiddelaar.

Artikel 2.2
Bemiddelaar ontvangt van opdrachtnemers geen vergoeding voor bemiddeling, behoudens de bepaling zoals omschreven in artikel 4.7

Artikel 2.3
Bemiddelaar ontvangt van opdrachtnemers geen provisie of commissie (in welke vorm dan ook).

Artikel 3
Een opdrachtnemer (aanbieder van diensten/producten) doet zaken met bemiddelaar:
– op basis van vertrouwen, openheid en financiële transparantie;
– om zijn/haar mogelijkheden als aanbieder van bepaalde diensten en/of producten te vergroten.

Artikel 3.1
Een opdrachtnemer (aanbieder van diensten/producten) die zaken doet met bemiddelaar stelt zijn/haar (persoons)gegevens beschikbaar met het doel van de opdracht waartoe de opdrachtnemer is gevraagd.

Artikel 3.2
Opdrachtnemer sluit voor eigen rekening en risico een overeenkomst met opdrachtgever om zijn/haar dienst/product te verlenen voor het evenement, zoals omschreven in de offerte van bemiddelaar.

Artikel 3.3
De opdrachtnemer dient aan de volgende minimumeisen te voldoen:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder een actief registratienummer
  • beschikt over een geldig BTW-nummer

 

Artikel 3.4
Aangezien bemiddelaar zonder provisie, commissie of kick-back fee werkt, verwacht zij van opdrachtnemer dat hij/zij haar kosten zonder opslagen inzichtelijk maakt en offreert ten behoeve van het kostenoverzicht in haar offerte naar opdrachtgevers van bemiddelaar. Deze aanbieding aan opdrachtgever kan ook worden gezien als een zgn. “netto kosten aanbod”.

Artikel 3.5
Opdrachtgever ontvangt via bemiddelaar de offerte van opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt de door haar geaccepteerde offerte retour aan bemiddelaar waarop bemiddelaar deze offerte doorstuurt aan opdrachtnemer.

Artikel 3.6
Bemiddelaar is geen contractuele partij namens opdrachtnemer richting opdrachtgever en vice versa.

Artikel 3.7
Mocht opdrachtgever gebruikmaken van de dienst/product van opdrachtnemer zonder dat bemiddelaar een door opdrachtgever ondertekende offerte van opdrachtgever heeft ontvangen, dan wordt er geacht totstandkoming van een opdracht te zijn gerealiseerd.

Artikel 3.8
In alle gevallen wanneer opdrachtgever gebruik maakt van de dienst/product van opdrachtnemer(s) nadat bemiddelaar haar offerte voor deze dienst/product ter goedkeuring heeft aangeboden aan opdrachtgever is vergoeding voor bemiddeling door opdrachtgever verschuldigd aan bemiddelaar.

Artikel 4
Bemiddelaar accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade aan personen en/of roerende zaken tijdens het evenement van opdrachtgever zoals omschreven in de offerte, direct of indirect, die voortvloeit uit de dienst(verlening) van de opdrachtnemer of derden.

Artikel 4.1
Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij/zij zelf dient te onderzoeken of zij een aanvullende evenementenverzekering dient af te meten sluiten in geval van schade of ander letsel.

Artikel 4.2
Bemiddelaar brengt uitsluitend en rechtstreeks aan opdrachtgever de kosten in rekening (fixed fee of op uur- of projectbasis) voor haar bemiddeling. Opdrachtgever betaalt deze kosten rechtstreeks aan bemiddelaar.

Artikel 4.3
De opdrachtnemer brengt opdrachtgever eveneens rechtstreeks zijn/haar eigen kosten voor dienst(en) in rekening.

Artikel 4.4
Facturatie van de vergoeding voor opdrachtnemer(-s) alsmede transportkosten en/of reiskosten van opdrachtnemer geschiedt door opdrachtnemer. Op de factuur van opdrachtnemer zijn de algemene voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing.

Artikel 4.5
Bemiddelaar rekent per bemiddeling een vaste vergoeding. Indien er bemiddeling plaatsvindt van meerdere diensten/producten of personen berekend bemiddelaar per bemiddeling een vaste vergoeding. Deze vergoeding voor bemiddeling zal als 1 cumulatieve vergoeding voor bemiddeling worden geoffreerd door bemiddelaar aan opdrachtgever.

Artikel 4.6
Indien opdrachtgever de dienst/product van opdrachtnemer weigert voor haar evenement, zoals omschreven in de offerte is opdrachtgever aan 24-7 Events geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 4.7
Indien opdrachtgever, na weigering van de aangeboden dienst/product van opdrachtnemer door bemiddelaar, alsnog en buiten bemiddelaar om, via welke weg dan ook gebruikmaakt van de dienst/product zoals omschreven in de offerte van bemiddelaar, is opdrachtgever alsnog de vergoeding verschuldigd aan bemiddelaar vermeerderd met 50% van de geoffreerde vergoeding voor bemiddeling exclusief btw wegens derving van inkomsten.

Artikel 4.8
Indien opdrachtnemer, na weigering door opdrachtgever van de aangeboden dienst/product van opdrachtnemer, alsnog en buiten bemiddelaar om, via welke weg dan ook zijn/haar dienst/product voor opdrachtgever en het evenement zoals omschreven in de offerte van bemiddelaar aanbiedt, is opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd aan bemiddelaar zijnde € 300,00 exclusief btw wegens derving van inkomsten.

Artikel 4.9
Eventuele vervolgopdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van bemiddelaar en de hierbij behorende vergoedingen niet voorafgaand aan bemiddeling dan wel offrering door bemiddelaar zijn niet onderhevig aan vergoeding voor bemiddelaar.

Artikel 5
Bemiddelaar behandelt en beveiligt persoonsgegevens zorgvuldig en conform de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan worden gesteld. Alleen de persoonsgegevens welke nodig zijn voor het goed uitvoeren van de kernactiviteit (het bemiddelen van opdrachtnemers) en het voeren van een goede bedrijfsvoering worden in systeem van bemiddelaar bewaard.

Artikel 5.1
Bemiddelaar verstrekt geen informatie van aanbieders aan anderen of gebruikt deze niet voor andere doeleinden zonder dat de aanbieder daar nadrukkelijk toestemming voor verleend.

Artikel 5.2
Bemiddelaar bewaart gegevens van aanbieders in haar bestanden totdat een opdrachtnemer te kennen geeft uit de bestanden van bemiddelaar verwijderd te willen worden. De bewaartermijn hiervoor is 1 jaar.

Artikel 5.3
Bemiddelaar sluit elke aansprakelijkheid uit die op welke manier dan ook, direct of indirect, die een relatie of oorzaak vindt in het registreren, beoordelen, presenteren en anderszins gebruiken van de gegevens van de aanbieders waarvoor de aanbieder middels samenwerking in de database van bemiddelaar toestemming heeft verleend.

Voor akkoord gelezen en akkoord verklaard

Ondergetekende heeft bovenstaande Algemene voorwaarden bij bemiddeling gelezen, begrepen en gaat hiermee ondubbelzinnig akkoord.

Acceptatieverklaring opdrachtnemers

error: Copy beveiliging * De inhoud van deze website is beveiligd | Copy Security * Content is protected !!